Política de privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.   

L’informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.   De conformitat amb l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L (en endevant, EMEDE) realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina web.  

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals  

 • Responsable del tractament: EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L
 • Nom comercial: EMEDE
 • Domicili: C/ NICARAGUA 78-82, 08029, BARCELONA (BARCELONA)
 • NIF: B58624180
 • Email: administración@emede.com

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS  

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:  

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o trucades telefòniques ).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes contractats, així com per a qüestions tècniques que puguin afectar a aquesa página web. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes contractats o sol.licitats.
 • Si és el cas, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades personals per a contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants de els serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.    

TERMINI DE CONSERVACIÓ  

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).   Les dades personals de les persones interessades a la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.    

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT  

EMEDE tracta les seves dades personals d’acord amb les següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1), l’execució d’un contracte o mesures precontractuals (2) i l’interès legítim (3).  

 1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:
 • Abans de procedir a tractar les seves dades,
 • En el procés de registre com a client o,
 • En el moment d’enviar comunicacions comercials de EMEDE.

  Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.  

 1. El tractament de dades per part de EMEDE es necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a la aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. Aquesta base jurídica serà d’aplicació si l’usuari adquireix productes o contracta serveis mitjançant el nostre web.
 2. L’Interès legítim d’EMEDE a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot el que s’indica anteriorment s’entén sense perjudici de l’acompliment per part de EMEDE de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

  EMEDE entén que, al facilitar les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos, i que accepta i consenteix expressament el tractament per a les finalitats abans descrites.    

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS  

Amb caràcter general, EMEDE no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment o vostè ens ho hagi autoritzat expressament al fer ús dels nostres serveis i/o productes.   EMEDE no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:  

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en què l’interessat sigui part.
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment exprés de l’interessat.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en servidors ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en què pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, EMEDE comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.    

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES   

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades. A continuació, t’expliquem en què consisteixen aquests drets:  

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • §Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

  Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms , número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa. És possible que li demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.   Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: EMEDE l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.    

INFORMACIÓ ADDICIONAL  

Menors

EMEDE recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o representants legals el menor per poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals del menor seran els únics responsables en relació als continguts als quals el menor poguessin tenir accés al visitar la nostra pàgina web.    

Xarxes socials

És possible que EMEDE disposi de perfils a diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui accedir als espais privats que hi pugui haver en aquesta pàgina web a través dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, s’informa als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil d’usuari en les xarxes socials, que aquesta és la responsable dels tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret.

Conservació de determinades dades

EMEDE informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, ha de retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.  

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració del dispositiu, entre d’altres.  

Mesures de seguretat

A més, se l’informa que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.  

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes en la nostra Política de Cookies.